۱۴۰۰ يکشنبه ۲۳ خرداد
اعضای دانشجویی کمیته توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ ۵ مرداد ماه به مدت یک سال انتخاب شدند.
 
بر اساس این گزینش علیرضا رنجبر حسینی،سینا معتمدی، محمد محسن محمودی نیا، حلیمه کمشکی، پریسا شمس، فاطمه زینلی کرمانی، نازنین شهابی، عاطفه پاینده، بنفشه آبادی به عنوان اعضای کمیته دانشجوی توسعه آموزش پزشکی دانشگاه انتخاب شدند که تحت نظارت مرکز توسعه مطالعات دانشگاه و با همراهی خانم دکتر نوری حکمت، دکتر صلواتی زاده و کارگروه مشورتی-حمایتی متشکل از احمد علینقی لنگری،مهران ایلاقی،عادل سلطانی زاده و رضا صبوری فعالیت می کنند. اعضای دانشجویی در تاریخ ۸ مرداد ماه پس از بررسی محتوای تبلیغاتی(رزومه، نامه انگیزشی، اهداف و برنامه های آتی) کاندیدای دبیری این کمیته، دو نفر منتخب خود را جهت مصاحبه به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و رئیس کمیته ی دانشجویی توسعه آموزش معرفی کردند و پس از مصاحبه، علیرضا رنجبر حسنی به عنوان دبیر کمیته برگزیده شد و از این پس به عنوان نماینده دانشجویان در کلان منطقه ۸ حضور پیدا خواهد کرد.
در اولین جلسه رسمی این کمیته که به صورت آنلاین برگزار شد، پس از معرفی هر کارگروه هر کدام از اعضا بنا به تجربیات و علایق خود کارگروه (هایی) را جهت فعالیت یکساله خود انتخاب کردند که جزئیات آن در چارت سازمانی کمیته درج شده است. 
از دیگر مباحث مطرح شده این جلسه انتخاب سینا معتمدی به عنوان نماینده دیگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در کلان منطقه ۸ بود. 
 
روابط عمومی کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان