۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ جمعه ۱۴ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر   
 واحد ارزشيابي آموزش:

ارزشيابي، فرآيند تعيين و فراهم آوردن داده هاي لازم براي قضاوت درباره موارد تصميم گيري در نظـام آموزشـي بـه منظـور بهبـود فعاليت ها است.

 

اهداف:

 1. مشارکت در طراحی یا بازنگری در نظام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه

 2. مشارکت در طراحی یا بازنگری در نظام ارزشیابی برنامه دوره و برنامه درسی اساتید دانشگاه

 3. مشارکت در ارتقای آزمون ها و ارزشیابی یادگیری دانشجو

 

مسئوليتها و وظايف:

 • ارزشيابي دروني و بيروني گروه هاي آموزشي.

 • ارزشيابي پوياي نظام آموزشي ( ارزشيابي برنامه، اساتيد و دانشجويان).

 • هدايت و تشويق گروه هاي آموزشي جهت استفاده از روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو.

 • همكاري و مشاركت در فرآيند ارزشيابي از طريق ترغيب و اطلاع رساني به دانشجويان.

 • مشاركت و همكاري با دفاتر EDO در دانشكده ها و مراكز آموزشي براي اجراي سياست هاي تدوين شده آموزشي.

 • نوسازي مداوم نظام آموزشي مبتني بر پيشرفت هاي تكنولوژي.

 • ايجاد روشهاي نوين ارزشيابي از طريق برنامه هاي ديجيتالي موجود بـراي كـاهش خطاهـاي فعلـي موجـود در ارزشـيابي.

 • شيوه تدريس اعضاي هيات علمي.

 • ارزشيابي كنفرانس ها، كارگاه ها و سمينارها.

 • كنترل و پايش عملكرد سيستم ارزشيابي واحدهاي تابعه.

 • پژوهش در خصوص مباحث ارزشيابي.

 • سوق دادن اولويت هاي ارزشيابي براي اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي در حيطه هاي مختلف.

 • ارزشيابي دانش آموختگان تا يك سال پس از فارغ التحصيلي.

 • ارزیابی نرم افزار ارزشیابی موجود و ارائه پیشنهادات جهت به روز رسانی آن بر اساس نیاز

 

 

اعضای کارگروه

اعضای کارگروه
تصویر نام و نام خانوادگی رشته و ورودی سمت
 آبتین ملک پور افشار
          آبتین ملک پور افشار پزشکی ورودی ۹۷ دبیر
سبحان معقول سبحان معقول پزشكى ورودى ٩٧ عضو
 محمد توکل پورنگاری
          محمد توکل پورنگاری پزشکی ورودی ۹۸ عضو
اسامی و اطلاعات اعضای کارگروه ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سال 1400