۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۲۹ فروردين   

گزارش جلسات و کلاسهای برگزار شده از ابتدای اسفند ماه  

 

 

آشنایی با مبانی مراقبت های بهداشتی اولیه: رویکرد، اصول و اجزا

مدرس: دکتر وحید یزدی فیض آبادی، استادیار سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ: 12 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1EO-H3kvl-N1FtK3onlmcFYfTnJ3fp-Zc/view?usp=sharing

 

آشنایی با مبانی مراقبت های بهداشتی اولیه: رویکرد، اصول و اجزا

مدرس: دکتر وحید یزدی فیض آبادی، استادیار سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ: 13 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1sJPLY7eY6nPMw8KbsR4jooLygSzU_Nib/view?usp=sharing

 

آشنایی با مبانی مراقبت های بهداشتی اولیه: رویکرد، اصول و اجزا

مدرس: دکتر وحید یزدی فیض آبادی، استادیار سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ: 14 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1oLQ4A9sdOBM4oPEiiblQlq2DrueNyb7X/view?usp=sharing

 

کلیات درسنامه بلایا و سند سندای

مدرس: دکتر سید حسام سیدین، استاد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ: 17 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1hRASeaZiyyy2pN7Yk15EvpbP9zbUpHa3/view?usp=sharing

 

چارچوب سندای و نقش حوزه سلامت در اجرایی کردن آن

مدرس: دکتر جواد بابایی، استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ: 20 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1SGvJj02JJRg8PsjEvwaJ9Ed_8OTtGdtw/view?usp=sharing

 

بررسی منبع Primary health care and health emergencies

مدرس: دکتر رضا حبیبی ساروی، دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ: 23 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/p0lu234am8oz/

 

 

بررسی منبع Primary health care and health emergencies

مدرس: دکتر رضا حبیبی ساروی، دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تاریخ: 25 اسفند 1399

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/pif0csm7n3y4/

 

بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 2 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.as.ir/pnkuhx4il57w

 

بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 4 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/pup0nb9uup6n

 

   بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 9 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1MY3netnerRhvJdhuuP37kBi698dUj_2u/view?usp=sharing

 

 بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 11 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/psaf9fxmm0ac

 

 بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21  

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 15 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/pt84mblu9p0m

 

  بررسی منبع بهداشت برای همه و مراقبت های بهداشتی اولیه در قرن 20 و 21

"جلسه بصورت ارائه ی دانشجویی می باشد"

تاریخ: 16 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://connect.mazums.ac.ir/pj0dsgwatd5

 

   مراقبت سلامت اولیه و پایان اپیدمی بیماریهای واگیر

مدرس: خانم سارا قاسمی، دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ: 18 فروردین 1400

لینک دسترسی به کلاس:

https://drive.google.com/file/d/1jjZXY4Svgsrxt8ibdffIR57A5bUa9EBm/view?usp=sharing

 

 درسنامه سلامت در بلایا و فوریت ها

مدرس: دکتر علی نصیری، استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

تاریخ: 11 فروردین 1400